ALGEMENE VOORWAARDEN BART LUKASZEWICZ ADVOCAAT

februari 2016

Klik hier om de algemene voorwaarden te downloaden als pdf-bestand.

 

 1. Bart Lukaszewicz Advocaat (verder aan te duiden als ‘BLA’) is een eenmanszaak die zich toelegt op de uitoefening van de rechtspraktijk als advocatenkantoor. De een-manszaak is gevestigd te Amsterdam en is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 62219901.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die aan BLA wordt verstrekt alsmede op alle rechtsverhoudingen als gevolg daarvan of in verband daarmee. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Op grond van geldende regelgeving is BLA verplicht bij de aanvaarding van een opdracht zich van de identiteit van de opdrachtgever te vergewissen, alsmede na te gaan of in redelijkheid aanwijzingen bestaan dat de opdracht strekt tot voorbereiding, ondersteuning of afscherming van onwettige activiteiten. Door het verstrekken van een opdracht aan BLA bevestigt de opdrachtgever hiermee bekend te zijn en, voor zover nodig, de betreffende identiteitsgegevens te verstrekken.
 4. Bij de uitvoering van een opdracht kan BLA derden inschakelen. BLA is gerechtigd eventuele algemene voorwaarden en aansprakelijkheidsbeperkingen van in te schakelen derden namens de opdrachtgever te aanvaarden en zal deze voorwaarden aan de opdrachtgever mogen tegenwerpen voor zover het de uitvoering van de opdracht door de derde betreft. Hoewel bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid zal worden betracht, wordt aansprakelijkheid van BLA voor eventuele fouten of tekortkomingen van derden uitgesloten.
 5. Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever het honorarium vermeerderd met eventuele (belaste en onbelaste) verschotten en omzetbelasting verschuldigd. Onder verschotten worden in ieder geval begrepen: griffierechten, kosten van een procesadvocaat, deurwaarder en/of externe adviseur, uittreksels van de Kamer van Koophandel, aangetekende post, liquiditeits- of solvabiliteitsrapporten van de opdrachtegver of derden en reiskosten. BLA brengt geen kantoorkosten in rekening. BLA kan betaling van een voorschot vragen. Eventueel betaalde voorschotten worden verrekend met de einddeclaratie in het kader van de opdracht.
 6. Het honorarium wordt vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren (of delen daarvan) vermenigvuldigd met het toepasselijke tarief, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De minimaal in rekening te brengen tijdseenheid bedraagt zes minuten (0,1 uur).
 7. De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Declaraties worden digitaal verzonden, tenzij de opdrachtegver schriftelijk te kennen geeft een papieren declaratie te willen ontvangen. De betalingstermijn is veertien (14) dagen te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling wordt de opdrachtgever geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn en is BLA gerechtigd de wettelijke handelsrente in rekening te brengen. BLA kan werkzaamheden opschorten als de opdrachtgever de declaratie na het verstrijken van de betalingstermijn onbetaald laat en geen voorschot ter dekking van het declaratiebedrag voorhanden is.
 8. De aansprakelijkheid van BLA jegens de opdrachtgever en derden voor schade voortvloeiend uit of verband houdend met de uitvoering van een opdracht, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van BLA wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat op grond van die verzekering voor rekening van BLA komt. Indien en voor zover geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is elke aansprakelijkheid beperkt tot het in het kader van de opdracht in rekening gebrachte honorarium, exclusief verschotten, met een maximum van 10.000 euro. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen zes maanden na ontdekking daarvan bij BLA zijn gemeld.
 9. De opdrachtgever vrijwaart BLA tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de opdrachtgever worden verricht. De opdrachtgever zal aan BLA de redelijke kosten van juridische bijstand in verband met dergelijke aanspraken vergoeden.
 10. Deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van degenen die bij de uitvoering van enige opdracht door BLA worden ingeschakeld.
 11. BLA hanteert een kantoorklachtenregeling die van toepassing is op de door hem verrichte dienstverlening. De tekst van de kantoorklachtenregeling is te raadplegen op www.lukaszewicz.nl. Klachten die na behandeling niet zijn opgelost, worden voorgelegd aan de ingevolge deze algemene voorwaarden bevoegde rechter.
 12. Op de rechtsverhouding tussen de BLA en zijn opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.