Bart Lukaszewicz is een gespecialiseerde advocaat die niets anders doet dan adviseren en procederen over zaken op het terrein Modellenrecht. Hij staat zijn cliënten bij met het voeren van spoedeisende kortgedingprocedures of principiële bodemzaken, het opstellen en beoordelen van belangrijke contracten (zoals licenties) en het verstrekken van strategische adviezen.

Gespecialiseerd in Modellenrecht

✓ Transparant over werkwijze en kosten

✓ Ervaren Modellenrecht procesadvocaat

✓ Omvangrijke en complexe zaken

Het modellenrecht beschermt het uiterlijk van gebruiksvoorwerpen (industriële vormgeving) voor zover deze als model is geregistreerd. Het is anderen verboden producten te vervaardigen die identiek zijn of een sterke gelijkenis vertonen met het geregistreerde model. Gebeurt dat toch, dan kan hiertegen actie worden ondernomen. Ook niet-geregistreerde modellen genieten, onder omstandigheden, een beperkte mate van bescherming. Als iemand inbreuk maakt op uw modelrecht, kan hiertegen actie worden ondernomen. Bart Lukaszewicz helpt bij het bepalen van de juiste strategie en het uitvoeren daarvan.

Bescherming van uw modellenrechten

De eerste stap is meestal het versturen van een sommatiebrief waarin de inbreukmaker wordt gesommeerd de inbreuk definitief te staken en, afhankelijk van de situatie, andere maatregelen te nemen, zoals het betalen van schadevergoeding, het vernietigen of afgeven van inbreuk makend materiaal en het publiceren van een rectificatie. Voor het geval de inbreukmaker hiermee in gebreke blijft, worden juridische vervolgstappen in het vooruitzicht gesteld. Regelmatig mondt het versturen van een sommatiebrief uit in onderhandelingen over een minnelijke regeling (schikking) teneinde een gang naar de rechter te voorkomen.

Bart Lukaszewicz staat u bij in alle fases van dit proces, van het analyseren van de situatie en het vergaren van de nodige informatie tot het opstellen van de brief en het voeren van de onderhandelingen. Ook als u degene bent die een sommatiebrief hebt ontvangen, kan Bart Lukaszewicz u helpen met opstellen van een gepaste reactie en het bedenken van de juiste strategie om eventuele nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken.

Soms is een gang naar de rechter onvermijdelijk. In dat geval verleent Bart Lukaszewicz de bijstand die nodig is voor het instellen van de vordering (opstellen van de dagvaarding) of het voeren van verweer. Hij kan wat dat betreft bogen op een jarenlange proceservaring zowel met het voeren van spoedeisende kortgedingprocedures als met bodemprocedures.

Exploitatie van uw modellenrechten – licentie

Modellenrechten zijn niet alleen oorzaak van geschillen, maar kunnen ook een vruchtbare bodem voor samenwerking en een bron van (aanvullende) inkomsten vormen. Als een ander gebruik wil maken van uw merken, kan toestemming voor dit gebruik worden verleend in de vorm van een zogeheten licentie. Deze licentie bevat de voorwaarden waaronder gebruik is toegestaan, zoals de hoogte van een vergoeding, afspraken over het territorium waarop de licentienemer actief mag zijn en andere beperkingen aan het gebruik.

Contact

Hebt u hulp nodig bij het beschermen of exploiteren van uw modellenrechten? Neem dan contact op met Bart Lukaszewicz voor een vrijblijvende eerste inschatting van uw zaak en van de kosten.