Bart Lukaszewicz is een gespecialiseerde advocaat die niets anders doet dan adviseren en procederen over zaken op het terrein Merkenrecht. Hij staat zijn cliënten bij met het voeren van spoedeisende kortgedingprocedures of principiële bodemzaken, het opstellen en beoordelen van belangrijke contracten (zoals licenties) en het verstrekken van strategische adviezen.

Gespecialiseerd in Merkenrecht

✓ Transparant over werkwijze en kosten

✓ Ervaren Merkenrecht procesadvocaat

✓ Omvangrijke en complexe zaken

Als houder van een merk kunt u anderen het gebruik van een identiek of een overeenstemmend teken verbieden als daardoor verwarring ontstaat bij het publiek of, maar dat geldt alleen als u een bekend merk hebt, daardoor afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Als inbreuk wordt gemaakt op uw merkrecht, staan verschillende acties tot uw beschikking. Bart Lukaszewicz helpt bij het bepalen van de juiste strategie en het uitvoeren daarvan.

Bescherming van uw merken

De eerste stap is meestal het versturen van een sommatiebrief waarin de inbreukmaker wordt gesommeerd de inbreuk definitief te staken en, afhankelijk van de situatie, andere maatregelen te nemen, zoals het betalen van schadevergoeding, het vernietigen of afgeven van inbreuk makend materiaal en het publiceren van een rectificatie. Voor het geval de inbreukmaker hiermee in gebreke blijft, worden juridische vervolgstappen in het vooruitzicht gesteld. Regelmatig mondt het versturen van een sommatiebrief uit in onderhandelingen over een minnelijke regeling (schikking) teneinde een gang naar de rechter te voorkomen.

Bart Lukaszewicz staat u bij in alle fases van dit proces, van het analyseren van de situatie en het vergaren van de nodige informatie tot het opstellen van de brief en het voeren van de onderhandelingen. Ook als u degene bent die een sommatiebrief hebt ontvangen, kan Bart Lukaszewicz u helpen met opstellen van een gepaste reactie en het bedenken van de juiste strategie om eventuele nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken.

Soms is een gang naar de rechter onvermijdelijk. In dat geval verleent Bart Lukaszewicz de bijstand die nodig is voor het instellen van de vordering (opstellen van de dagvaarding) of het voeren van verweer. Hij kan wat dat betreft bogen op een jarenlange proceservaring zowel met het voeren van spoedeisende kortgedingprocedures als met bodemprocedures. Hij is betrokken geweest bij uiteenlopende zaken op het gebied van het merkenrecht. Daarnaast heeft Bart ruime ervaring met het nemen van maatregelen om uw rechten in een vroeg stadium veilig te stellen, zoals het leggen van bewijs- of verhaalsbeslag.

Exploitatie van uw merken – licentie

Merkenrechten zijn niet alleen oorzaak van geschillen, maar vormen ook een vruchtbare bodem voor samenwerking en een bron van (aanvullende) inkomsten. Als een ander gebruik wil maken van uw merken, kan toestemming voor dit gebruik worden verleend in de vorm van een zogeheten licentie. Deze licentie bevat de voorwaarden waaronder gebruik is toegestaan, zoals de hoogte van een vergoeding, afspraken over het territorium waarop de licentienemer actief mag zijn en andere beperkingen aan het gebruik. Bart Lukaszewicz kan u helpen met het onderhandelen over en opstellen van uw licentieovereenkomst.

Contact

Hebt u hulp nodig bij het beschermen of exploiteren van uw merken? Neem dan contact op met Bart Lukaszewicz voor een vrijblijvende eerste inschatting van uw zaak en van de kosten.