Bart Lukaszewicz is een gespecialiseerde advocaat die niets anders doet dan adviseren en procederen over zaken op het terrein Handelsnaamrecht. Hij staat zijn cliënten bij met het voeren van spoedeisende kortgedingprocedures of principiële bodemzaken, het opstellen en beoordelen van belangrijke contracten (zoals licenties) en het verstrekken van strategische adviezen.

Gespecialiseerd in Handelsnaamrecht

✓ Transparant over werkwijze en kosten

✓ Ervaren Handelsnaamrecht procesadvocaat

✓ Omvangrijke en complexe zaken

Ieder bedrijf draagt een naam waaronder het deelneemt aan het economisch verkeer. Deze naam wordt handelsnaam genoemd. De functie daarvan is duidelijk: een bedrijf wil graag herkenbaar zijn temidden van zijn concurrenten en profiteren van de goodwill die in de loop der tijd onder de naam is opgebouwd. Het is daarom niet toegestaan een reeds bestaande of daarop gelijkende handelsnaam te gebruiken voor zover het publiek hierdoor in verwarring kan worden gebracht. Bart Lukaszewicz heeft ruime ervaring met het optreden in handelsnaamkwesties en kan u helpen met het beschermen van uw rechten.

Bescherming van uw handelsnaam

Als u wordt geconfronteerd met een inbreuk op uw handelsnaam, is de eerste stap in het ondernemen van actie meestal het versturen van een sommatiebrief waarin de inbreukmaker wordt gesommeerd de inbreuk definitief te staken en andere maatregelen te nemen, zoals het betalen van schadevergoeding. Voor het geval de inbreukmaker hiermee in gebreke blijft, worden juridische vervolgstappen in het vooruitzicht gesteld. Regelmatig mondt het versturen van een sommatiebrief uit in onderhandelingen over een minnelijke regeling (schikking) teneinde een gang naar de rechter te voorkomen.

Bart Lukaszewicz staat u bij in alle fases van dit proces, van het analyseren van de situatie en het vergaren van de nodige informatie tot het opstellen van de brief en het voeren van de onderhandelingen. Ook als u degene bent die een sommatiebrief hebt ontvangen, kan Bart Lukaszewicz u helpen met opstellen van een gepaste reactie en het bedenken van de juiste strategie om eventuele nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken.

Soms is een gang naar de rechter onvermijdelijk. In dat geval verleent Bart Lukaszewicz de bijstand die nodig is voor het instellen van de vordering (opstellen van de dagvaarding) of het voeren van verweer. Hij kan wat dat betreft bogen op een jarenlange proceservaring zowel met het voeren van spoedeisende kortgedingprocedures als met bodemprocedures.

Exploitatie van uw handelsnaam – licentie

Een handelsnamen zijn niet alleen oorzaak van geschillen, maar kunnen ook een vruchtbare bodem voor samenwerking en een bron van (aanvullende) inkomsten vormen. Als een ander gebruik wil maken van uw handelsnaam, kan toestemming voor dit gebruik worden verleend in de vorm van een zogeheten licentie. Deze licentie bevat de voorwaarden waaronder gebruik is toegestaan, zoals de hoogte van een vergoeding, afspraken over het territorium waarop de licentienemer actief mag zijn en andere beperkingen aan het gebruik.

Contact

Hebt u hulp nodig bij het beschermen of exploiteren van uw handelsnaam? Neem dan contact op met Bart Lukaszewicz voor een vrijblijvende eerste inschatting van uw zaak en van de kosten.