Bart Lukaszewicz heeft jarenlange ervaring als advocaat met het behandelen van zaken op het gebied van intellectuele eigendom, media en privacy. Hij beschikt over een uitgebreide expertise op deze terreinen en staat zijn cliënten bij in de meest uiteenlopende kwesties en vraagstukken. Een overzicht van de rechtsgebieden en onderwerpen waarvoor u bij Bart Lukaszewicz terecht kunt, vindt u hieronder. Klik op de onderwerpen voor meer informatie.

Auteursrecht

Het auteursrecht biedt bescherming tegen het gebruik van (de resultaten van) creatieve prestaties door anderen. Schrijvers, beeldend kunstenaars, grafisch vormgevers, ontwerpers, componisten, regisseurs, architecten en alle andere makers die erachter komen dat anderen met hun werken aan de haal gaan, kunnen zich op hun auteursrecht beroepen en hiertegen actie ondernemen.

 

Databankenrecht

Als substantieel is geïnvesteerd in het aanleggen van een gegevensverzameling, wordt deze beschermd door het databankenrecht. Dat houdt in dat het niet is toegestaan grote delen van de verzameling te kopiëren of te verspreiden zonder toestemming van de producent van de databank. Gebeurt dit wel, dan kan hiertegen met een beroep op het databankenrecht actie worden ondernomen.

 

Handelsnaamrecht

Een handelsnaam is de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Bestaande of daarop gelijkende handelsnamen mogen niet door anderen worden gebruikt als daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan tussen de beide ondernemingen.

 

Licenties

Een licentie is de gangbare benaming voor de toestemming die een rechthebbende aan derden verleent om onder bepaalde voorwaarden, zoals de betaling van een vergoeding, gebruik te maken van zijn rechten van intellectuele eigendom. Een meubelontwerper kan bijvoorbeeld aan een fabrikant een licentie verlenen om zijn ontwerpen in productie te nemen en te verkopen tegen betaling van een deel van de opbrengst.

 

Mediarecht

Het begrip mediarecht heeft doorgaans betrekking op zaken waarin de uitingsvrijheid (vrijheid van meningsuiting) in botsing komt met andermans recht op bescherming van zijn privacy en/of van zijn eer en goede naam. Als in een artikel in de krant, in een televisie-uitzending of in een andere publicatie iemand wordt neergezet op een manier die schadelijk is voor zijn reputatie of zijn privacy, kan hiertegen worden opgetreden. Omgekeerd geldt dat ook voor media die hinder ondervinden van iemand die uit angst voor schending van zijn privacy of reputatie een bepaalde publicatie probeert tegen te houden. Daarnaast kennen we het publiekrechtelijke mediarecht dat regels biedt voor het aanbieden van mediadiensten zoals omroepen of video-on-demanddiensten dat doen.

 

Merkenrecht

Een merk is doorgaans een woord of grafisch teken (logo) dat als merk is geregistreerd en wordt gebruikt ter onderscheiding van waren of diensten. De merkhouder kan anderen verbieden hetzelfde of een overeenstemmend merk te gebruiken voor dezelfde of soortgelijke waren en diensten, met name als het publiek daardoor in verwarring wordt gebracht over de herkomst van de goederen.

 

Modellenrecht

Het modellenrecht beschermt industriële vormgeving, mits de vormgeving nieuw is en afwijkt van hetgeen gebruikelijk is in de branche. De ontwerper van industrieel of ambachtelijk vervaardigde voorwerpen kan een bepaald model laten registreren en geniet daarna bescherming tegen het gebruik van hetzelfde of een gelijkend model door anderen. Ook niet-geregistreerde modellen kunnen bescherming genieten, maar deze is beperkter dan de bescherming van geregistreerde modellen.

 

Naburige rechten

Naburige rechten bieden bescherming aan met name uitvoerende kunstenaars (acteurs, zangers) tegen het ongeoorloofd gebruik van hun prestatie, zoals het zonder toestemming uitbrengen van een opname van de uitvoering.

 

Persrecht

De persvrijheid is een groot goed. Het is voor het functioneren van onze rechtsstaat van groot belang dat persorganen misstanden bij de overheid of private instellingen kunnen blootleggen en aan de kaak kunnen stellen. Dit valt bij de getroffen instanties niet altijd in goede aarde. Journalisten wordt het werk daarom regelmatig bemoeilijkt, onder andere door (dreiging met) juridische procedures. Het recht biedt middelen om dergelijke inmenging een halt toe te roepen.

 

Portretrecht

Het gebruik van iemands beeltenis (portret) is niet in alle gevallen toegestaan. Als dit gebeurt in een context of op een manier die de geportretteerde in een kwaad of bedenkelijk daglicht stelt, kan hiertegen worden opgetreden op basis van het portretrecht.

 

Reclamerecht

Veel ondernemers maken reclame voor de diensten of goederen die zij verkopen. Dat is toegestaan, mits de reclame niet misleidend is. Ook het vergelijken van eigen producten met die van concurrenten is toegestaan (vergelijkende reclame) zolang dit eerlijk en objectief gebeurt. Maakt een concurrent zich schuldig aan misleidende of ongeoorloofde vergelijkende reclame, dan kunnen hiertegen maatregelen worden genomen.

 

Reputatiebescherming

Media genieten grote vrijheid bij de keuze van het onderwerp, de toon en de inhoud van hun berichtgeving, maar dat betekent niet dat zij anderen het slachtoffer mogen maken van lasterlijke berichtgeving of van berichtgeving die inbreuk maakt op de privacy. Gebeurt dit toch, dan kan hiertegen worden opgetreden.